Rights and Protections for Temporary Workers - Thai

 

.

Wilberforce Collage Image.png

Please call the National Human Trafficking Hotline at 1-888-373-7888 or visit humantraffickinghotline.org if you feel unsafe or are being mistreated.

Medical-Worker-Banner_10052022

รู้สิทธิของท่าน

เรามั่นใจว่าการพำนักอยู่ในสหรัฐของท่านจะราบรื่น อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุร้ายเกิดขึ้น โปรดระลึกว่าท่านมีสิทธิ และท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้!

ท่านมีสิทธิที่จะ

 • ได้รับค่าจ้างท่เี ป็นธรรม
 • ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
 • ไม่ถูกล่วงละเมิดและถูกแสวงผลประโยชน์ทางเพศ
 • มีสถานท่ที ำงานที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย
 • ขอความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงาน องค์กรที่ทำงานด้านคนเข้าเมือง และองค์กร สิทธิแรงงานอื่นๆ
 • ออกจากสถานการณ์การจ้างงานที่ละเมิดสิทธิของท่าน

ถ้าท่านได้รับการปฏิบัติโดยมิชอบ โปรดติดต่อโทรศัพท์สายด่วนเรื่องการค้ามนุษย์ (NATIONAL HUMAN TRAFFICKING HOTLINE) ที่หมายเลข 1-888-373-7888 (ภายในสหรัฐ) หรือเท็กซ์ข้อความขอความช่วยเหลือ “HELP” ไปที่หมายเลข 233733 (ภายในสหรัฐ) หรือส่งอีเมลไปที่ NHTRC@POLARISPROJECT.ORG.

เรามีผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่สามารถสื่อสารได้มากกว่า 200 ภาษา พร้อมที่จะให้ความช่วย เหลือ ท่านไม่จำเป็นจะต้องให้ชื่อของท่านหรือแสดงตัวตนของท่าน โปรดดูข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ WWW.HUMANTRAFFICKINGHOTLINE.ORG.

ถ้าท่านกำลังตกอยู่ ในอันตรายอย่างเฉียบพลัน ให้ โทรศัพท์หาตำ รวจท่หี มายเลข 911 (ภายในสหรัฐ) แจ้งเหตุฉุกเฉิน สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ที ่านใช้ติดต่อ ขอล่าม ถ้าท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เมื่อตำรวจมาถึงให้แสดงเอกสารฉบับนี้ให้ดูและแจ้งตำรวจ เรื่องการละเมิดที่ท่านได้รับอยู่

หากท่านทำงานให้แก่นักการทูต และถือวีซ่าประเภท A-3, G-5, H, J, NATO-7 หรือเป็น ผู้ช่วยงานบ้านที่ถือวีซ่าชนิด B-1 เจ้าหน้าที่กงสุลจะต้องยืนยันว่าท่านได้รับเอกสารชุดนี้ และได้อ่านทำความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารนี้ก่อนท่านที่ท่านจะได้รับวีซ่า หากท่านยัง ไม่ได้รับ เจ้าหน้าที่กงสุลจะต้องให้เอกสารนี้และอธิบายให้ท่านทราบ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ กงสุลควรจะตอบคำ ถามท่ที ่านสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลในเอกสารนี้ด้วย

สิทธิของท่านไม่ว่าสถานะของวีซ่าจะเป็น ประเภทใด

ถ้าท่านเชื่อว่าท่านถูกละเมิดสิทธิ ให้รายงานเรื่องนี้กับหน่วยงานของรัฐบาล สหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรอื่นๆ ที่สามารถช่วยเหลือท่านได้ ถ้าท่าน ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ท่านสามารถขอล่ามได้

1. สิทธิของท่านในการได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม

 • ท่านมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างสำหรับงานทุกอย่างท่ที ่านทำ
 • ท่านมีสิทธิได้รับค่าจ้างอย่างน้อยที่สุดตามค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่กฎหมายรัฐบาล กลางกำหนดไว้สำหรับงานโดยส่วนใหญ่ ท่านสามารถดูข้อมูลค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำใน ปัจจุบันของรัฐบาลกลางได้ที่ https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage
 • ท่านอาจมีสิทธิท่จี ะได้รับค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ของรัฐบาลกลาง ถ้า
  • ท่านทำงานในรัฐ เมือง หรือเขตการปกครองที่มีค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำสูงกว่า 
  • สัญญาจ้างหรือประเภทของวีซ่าของท่านระบุให้ได้รับค่าจ้างที่สูงกว่า 
 • ท่านอาจมีสิทธิได้รับค่าทำงานล่วงเวลาในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าแรงต่อชั่วโมง สำหรับชั่วโมงทำงานที่เกินกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านได้รับค่าจ้าง ปกติในอัตรา 10 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง นายจ้างของท่านจะต้องจ่ายในอัตรา 15 ดอลลาร์ สำหรับทุกชั่วโมงที่ท่านทำงานเกินกว่า 40 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์
 • ถ้านายจ้างหักเงินจากค่าจ้างของท่าน ซึ่งเรียกว่าการหักเงิน นายจ้างของท่านจะต้อง ชี้แจงรายการท่ถี ูกหักเงินทุกรายการให้ท่านทราบอย่างชัดเจน
 • การหักเงินอาจผิดกฎหมายถ้าหลังการหักเงินแล้วเหลือเงินน้อยกว่าอัตราค่าจ้าง ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยปกติแล้ว นายจ้างไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวสำหรับ เครื่องแบบพนักงาน อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เครื่องมือที่ต้องใช้ วัสดุต่างๆ ค่า ธรรมเนียมเครื่องมือหรือค่าธรรมเนียมการสมัครงาน สำหรับวีซ่าบางชนิด นายจ้าง ต้องจัดหาที่พักให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การหักเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสิ่งท่ที ่านเลือกไว้ เช่นการประกันสุขภาพ ค่า สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือการเบิกค่าจ้างล่วงหน้า ตลอดจนการหักเงิน ณ ที่จ่ายที่ นายจ้างต้องทำ ตามคำ สั่งศาลเช่นเงินค่าเลี้ยงดูบุตรหรือค่าเลี้ยงดูคสู่ มรสท่หี ย่าร้าง หรือตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลาย ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่ทำงาน อยู่ในสหรัฐ จะต้องจ่ายภาษีรายได้ให้กับรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐแต่อาจมี ข้อยกเว้นในบางกรณี ท่านและนายจ้างของท่านอาจตกลงกันที่จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยตรงจากค่าจ้างของท่าน โดยทั่วไปนายจ้างของท่านจะหักภาษีที่เกิดจากการจ้าง งานซึ่งรวมถึงภาษีประกันสังคมและภาษีประกันสุขภาพของรัฐบาลออกจากค่าจ้าง ของท่านโดยตรง

ข้อแนะนำ: นำเอกสารฉบับนี้ติดตัวท่านไปยังสหรัฐด้วยเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

Field-Worker-Banner_10052022

ข้อแนะนำ: ท่านอาจต้องทำประกันสุขภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ท่านพำนักอยู่ ในสหรัฐ ท่านอาจมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การประกันสุขภาพ

2. สิทธิของท่านที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

 • เป็นเรื่องผิดกฎหมายที่นายจ้างของท่านจะปฏิบัติต่อท่านแตกต่างจากผู้อื่นหรือปฏิบัติ อย่างเลวร้ายเนื่องจากอายุของท่าน (ถ้าท่านมีอายุ 40 ปีหรือมากกว่า) เพศสภาพ เชื้อชาติ ประเทศที่กำเนิดและชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา ข้อมูลทางพันธุกรรม (รวมถึง ประวัติการแพทย์ของครอบครัว) หรือความพิการ
 • นายจ้างของท่านไม่สามารถปฏิบัติต่อท่านอย่างแตกต่างเพราะท่านเป็นผู้หญิง หรือ เพราะท่านตั้งครรภ์ อยู่ในช่วงที่ให้นมบุตร หรืออาจกำลังจะตั้งครรภ์

3. สิทธิของท่านที่จะไม่ถูกล่วงละเมิดและถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ 

 • เป็นการผิดกฎหมายที่นายจ้างของท่านจะก่อกวนรังควานทางเพศกับท่าน นายจ้าง ของท่านไม่ควรกล่าวตำหนิวิจารณ์ใดๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศหรือเพศสภาพของท่าน 
 • เป็นการผิดกฎหมายที่นายจ้างจะแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากท่าน รวมถึง 
  • เรียกร้องให้ท่านกระทำทางเพศใดๆ
  • แตะเนื้อต้องตัวท่านในเชิงชู้สาว 
  • ใช้กำลัง หลอกล่อ หรือบังคับขู่เข็ญให้ท่านกระทำทางเพศใดๆ

ข้อแนะนำ: ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปสหรัฐ ให้ขอคำแนะนำจากองค์กรที่ดูแลคน งานต่างชาติหรือจากคนงานต่างชาติที่เคยทำงานมาก่อน คนเหล่านี้สามารถจะให้ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือองค์กรที่ท่านสามารถติดต่อได้ถ้ามีปัญหา หรือมีคำถามต่างๆ เมื่อท่านไปถึงสหรัฐแล้ว

Kitchen-Worker-Banner_10052022

4. สิทธิของท่านในการมีสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ทำงานในสหรัฐ ท่านมีสิทธิท่จี ะมีสภาพการทำงานท่ปี ลอดภัยและดี ต่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึง

 • การรักษาพยาบาล: ท่านมีสิทธิท่จี ะรายงานการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยที่เกี่ยวกับ การทำงานต่อนายจ้างของท่าน ถ้าท่านบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยขณะทำงาน ท่านอาจขอ เข้ารับการรักษาได้ โดยส่วนใหญ่แล้วสำหรับการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับ การทำงาน นายจ้างของท่านควรให้การรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และชดเชยค่าจ้าง ในส่วนที่ท่านต้องขาดรายได้ ไประหว่างที่บาดเจ็บ ท่านอาจต้องย่นื เรื่องขอค่าชดเชย แรงงานในรัฐที่ท่านทำงานอยู่ 
 • อุปกรณ์ป้องกัน: ถ้าท่านต้องทำงานกับยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีอันตรายอื่นๆ ทั้ง โดยตรงหรือโดยอ้อม นายจ้างของท่านต้องออกค่าใช้จ่ายและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันที่ จำเป็นสำหรับการทำงานให้ (เช่น อุปกรณ์ช่วยการหายใจหรือถุงมือ) 
 • การฝึกอบรม: ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลและการฝึกอบรมเกี่ยวกับอันตรายต่างๆ วิธีป้ องกันอันตราย และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพซึ่งตรงกับสภาพที่ ทำงานของท่าน การฝึกอบรมต้องใช้ภาษาและคำ ศัพท์ท่ที ่านสามารถเข้าใจได้
 • ที่อยู่อาศัย: หากนายจ้างจัดหาท่อี ยู่อาศัยให้ท่าน ที่อยู่นั้นควรจะสะอาดและปลอดภัย ท่านต้องได้รับอนุญาตให้ออกไปนอกเคหสถานได้ในช่วงนอกเวลาทำงาน
 • ห้องน้ำ: ห้องน้ำควรจะสะอาดและเข้าใช้ได้ง่าย นายจ้างของท่านควรอนุญาตให้ท่าน ใช้ห้องน้ำได้ตามที่จำเป็น
 • น้ำดื่ม: ท่านต้องมีสิทธิ ได้รับน้ำดื่มที่สะอาด 
 • สบู่และน้ำสะอาด: ท่านมีสิทธิที่จะล้างมือด้วยสบู่และน้ำตามที่จำเป็น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งหลังจากการทำงานกับยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีอ่นื ๆ รวมถึงการทำงานกับผัก หรือผลไม้ที่ได้รับยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีอื่นๆ ด้วย

Construction-Worker-Banner_10052022

 • การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน: ท่านอาจได้รับค่าใช้จ่ายนี้คืน ดังนั้นท่านควรแจ้งเกี่ยวกับ การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วยของท่านต่อนายจ้างของท่านโดยเร็วที่สุดเพ่อื ท่นี ายจ้าง จะสามารถย่นื เอกสารที่จำเป็น เมื่อท่านพบแพทย์ท่คี ลินิกหรือโรงพยาบาล ให้ขอ สำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บมาด้วย

ถ้าท่านทำงานกับยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีอันตรายอื่นๆ

 • ท่านมีสิทธิท่จี ะได้รับรแู้ ละเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีที่ท่านกำลังทำงานอยู่ด้วย และ นายจ้างของท่านจะต้องออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมเรื่องสารเคมีที่ใช้อยู่ ใน สถานท่ที ำงานให้กับท่าน
 • นายจ้างของท่านต้องแจ้งให้ท่านทราบว่าถึงสถานท่แี ละเวลาที่มีการใช้ยาฆ่าแมลง และเมื่อใดจึงปลอดภัยที่จะกลับเข้าไปในสถานที่นั้นอีกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร เคมี โดยไม่ตั้งใจ อย่าเข้าไปในพื้นที่ท่กี ำลังมีการใช้ยาฆ่าแมลง

5. สิทธิของท่านที่จะขอความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงาน องค์กรที่ทำงานด้านคน เข้าเมือง และองค์กรสิทธิแรงงานต่างๆ

 • ท่านมีสิทธิท่จี ะเข้าร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพื่อเรียกร้องนายจ้างของท่านให้ปรับค่าจ้าง หรือสภาพการทำงานให้ดีขึ้นแต่อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี คนงานส่วนใหญ่มีสิทธิที่ จะก่อตั้ง เข้าร่วม และสนับสนุนสหภาพแรงงานของสถานที่ทำงานของท่านได้
 • ในช่วงนอกเวลางาน ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการพูดในที่สาธารณะ การชุมนุมและการ ประท้วงที่สนับสนุนการขึ้นค่าจ้างหรือปรับสภาพการทำงานในสถานที่ทำงานของท่าน ให้ดีขึ้น
 • ท่านมีสิทธินี้ไม่ว่าสถานะวีซ่าของท่านจะเป็นอย่างใด นายจ้างของท่านไม่สามารถ กระทำการใดๆ ต่อท่านเมื่อท่านยืนยันสิทธิของท่าน

6. ท่านมีสิทธิจะออกจากสถานว่าจ้างงานที่ละเมิดสิทธิของท่าน

 • สิ่งท่สี ำคัญท่สี ุดถ้าท่านกำลังถูกละเมิดสิทธิคือหาความปลอดภัยไว้ก่อน ท่านไม่จำเป็น ต้องทำงานของท่านต่อไปถ้านายจ้างละเมิดสิทธิของท่าน

ข้อแนะนำ: ข้อแนะนำทางกฎหมายที่ได้จากนายจ้าง ผู้ทำสัญญาจ้าง หรือผู้จัดหา งานอาจมีความลำเอียง ควรหาคำแนะนำจากนักกฎหมายอิสระ

 • แม้สถานะวีซ่าของท่านจะสิ้นสุดลงเมื่อท่านต้องออกจากงานของนายจ้าง แต่ท่าน สามารถเปลี่ยนสถานะของวีซ่าหรือเปลี่ยนนายจ้างได้ โดยท่านอาจต้องเดินทางออก จากสหรัฐ ไปก่อน แม้สถานะวีซ่าเดิมของท่านจะสิ้นสุดลง ความช่วยเหลือจะยังคงมี อยู่เมื่อท่านออกจากงานที่นายจ้างล่วงละเมิดสิทธิของท่าน
 • ท่านสามารถท่จี ะย่นื เรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการหรือฟ้ องร้องคดีต่อนายจ้างของ ท่านในช่วงที่ท่านยังทำงานอยู่หรือหลังจากท่ที ่านออกจากแล้ว หากนายจ้างของท่าน กระทำการตอบโต้ใดๆต่อท่านเพราะท่านร้องเรียน จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

สิทธิอื่นๆจากสถานะวีซ่าชั่วคราวของท่าน

วีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเภท A-3, G-5, NATO-7 และ B-1

 • นายจ้างของท่านต้องทำสัญญาจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐ ให้กับท่าน
 • ในสัญญาต้องระบุถึงค่าจ้างต่อชั่วโมงที่จะจ่ายให้กับผู้ช่วยทำงานบ้าน ค่าจ้างต่อชั่วโมง นี้ต้องเป็นจำนวนสูงที่สุดเมื่อเทียบระหว่างค่าจ้างขั้นต่ำภายใต้กฎหมายของรัฐบาล กลาง กฎหมายของรัฐ หรือกฎหมายของท้องถิ่น
 • นายจ้างต้องทำสัญญาโดยใช้ภาษาที่ท่านเข้าใจได้ ท่านต้องมั่นใจว่าท่านรู้เงื่อนไขใน สัญญาและไม่ลงนามในเอกสารที่ท่านไม่รู้ว่าเขียนอะไรไว้บ้าง 

กฎเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเภท A-3, G-5 และ NATO-7 

สัญญาต้องมีข้อกำหนดเหล่านี้เป็นอย่างน้อย:

 • นายจ้างของท่านตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดของสหรัฐ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรอบการจ่ายและลักษณะการจ่ายค่าจ้าง งานตามหน้าที่ ชั่วโมงการ ทำงานต่อสัปดาห์ วันหยุด วันลาป่วย และวันลาพักร้อน และ 
 • นายจ้างของท่านตกลงที่จะไม่เก็บหนังสือเดินทาง สัญญาจ้างงาน หรือทรัพย์สินส่วน ตัวอื่นๆ ของท่านไว้

วีซ่าแรงงานชั่วคราวในภาคการเกษตร H-2A

 • ท่านไม่ควรจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับผู้จัดหางาน 
 • ท่านต้องได้รับสัญญาการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่ท่านเข้าใจได้ ใน สัญญาต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้าง ระยะเวลาการทำงาน ชั่วโมงทำงาน สิทธิ ประโยชน์ต่างๆ (รวมถึงการเดินทาง ที่อยู่อาศัยและอาหารหรืออุปกรณ์อำนวยความ สะดวกในการทำอาหาร) และการหักเงินใดๆ จากค่าจ้างของท่าน
 • ท่านมีสิทธิท่จี ะได้ค่าจ้างท่เี ป็นธรรมแม้จะจ่ายค่าจ้างเป็นอัตราต่อชิ้นงาน
 • นายจ้างของท่านต้องจัดหาหรือจ่ายค่าเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการเดินทาง เข้าไปทำงานและเบี้ยเลี้ยงรายวันจากจุดที่ท่านออกเดินทางเพื่อไปทำงานให้นายจ้าง ในสถานที่ท่มี ีการจ้างงานเกิดขึ้น หรือชำระค่าใช้จ่ายคืนท่านตามสมควรเมื่อท่าน ทำงานเสร็จไปครึ่งหนึ่งตามสัญญาจ้างงานแล้ว และเมื่อท่านทำงานเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญาจ้างงาน นายจ้างของท่านต้องจัดหาหรือจ่ายค่าเดินทางขากลับและเบี้ย เลี้ยงรายวันจากสถานที่ท่มี ีการจ้างงานเกิดขึ้นกลับไปยังจุดท่ที ่านได้ออกเดินทางมา เพ่อื ทำงานให้กับนายจ้างดังกล่าว นายจ้างของท่านอาจต้องจ่ายคืนค่าเดินทางเพื่อ เข้าไปทำงานและค่าทำวีซ่าแก่ท่านภายในสัปดาห์แรกของการทำงาน ถ้าค่าจ้างของ ท่านหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำของสหรัฐ นายจ้างของท่านยัง ต้องจัดการเดินทางจากที่อยู่อาศัยท่นี ายจ้างจัดหาให้ท่านไปยังสถานที่ทำงานโดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายด้วย
 • ท่านได้รับการยกเว้นภาษีประกันสังคมและภาษีประกันสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐ สำหรับค่าตอบแทนที่ได้รับจากงานบริการต่างๆ ที่ทำซึ่งเกี่ยวเนื่องกับวีซ่า H-2A ของ ท่าน
 • โดยทั่วไป นายจ้างของท่านต้องเสนอการจ้างงานให้ท่านเป็นชั่วโมงทำงานทั้งหมด เท่ากับอย่างน้อย 3 ใน 4 ของจำนวนวันทำงานของระยะเวลาตามสัญญา

วีซ่าแรงงานชั่วคราวนอกภาคการเกษตร H-2B

 • ท่านไม่ควรต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับผู้จัดหางาน
 • ท่านต้องได้รับใบสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่ท่านเข้าใจได้ ใบสั่งงานต้องมี ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน ชั่วโมงทำงาน สิทธิประโยชน์ต่างๆ (รวมถึงการเดินทาง ที่อยู่อาศัยและอาหารหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำ อาหาร) และการหักเงินใดๆ จากค่าจ้างของท่าน
 • โดยทั่วไป นายจ้างของท่านต้องเสนอการจ้างงานท่านเป็นชั่วโมงทำงานทั้งหมดเท่ากับ อย่างน้อย 3 ใน 4 ของจำนวนวันทำงานในแต่ละช่วงของระยะเวลา 12 สัปดาห์
 • ท่านมีสิทธิท่จี ะได้ค่าจ้างท่เี ป็นธรรมแม้จะจ่ายค่าจ้างเป็นอัตราต่อชิ้นงาน
 • นายจ้างของท่านต้องจัดหาหรือจ่ายคืนค่าเดินทางให้กับท่านสำหรับการเดินทาง จากต่างประเทศเข้าไปทำงานและเบี้ยเลี้ยง เมื่อท่านทำงานครบครึ่งหนึ่งของระยะ เวลาตามสัญญาจ้างงานแล้ว นอกจากนี้นายจ้างของท่านจะต้องจ่ายค่าเดินทางกลับ ประเทศของท่านรวมถึงเบี้ยเลี้ยงถ้าท่านทำงานจนครบระยะการจ้างงาน หรือนายจ้าง ให้ท่านออกจากงานด้วยเหตุผลใดๆ ก่อนครบกำ หนดสัญญาจ้างที่ให้ ไว้ นายจ้างของ ท่านอาจต้องจ่ายคืนค่าเดินทางเพื่อเข้าไปทำงานและค่าทำวีซ่าคืนแก่ท่านภายใน สัปดาห์แรกของการทำงานถ้าค่าจ้างของท่านหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือน้อยกว่า ค่าแรงขั้นต่ำของสหรัฐ 

วีซ่า J-1 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

 • แบบฟอร์ม DS-2019 ของท่านที่ได้รับการอนุมัติจะอธิบายวันที่เริ่มหรือจบของ โครงการ ประเภทของการแลกเปลี่ยน ชื่อของผู้สนับสนุนโครงการ และหน่วยงานเจ้า ภาพโครงการแลกเปลี่ยนของท่าน

1664992912537.png

ข้อแนะนำ: นายจ้างของท่านต้องจ่ายค่าจ้างให้ท่านตรงเวลา โดยปกติในสหรัฐ ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างทุกๆ สองสัปดาห์

 • ผู้อุปถัมภ์ของท่านต้องอธิบายค่าใช้จ่ายทั้งหมด เงื่อนไข และข้อจำกัดของโครงการ แลกเปลี่ยนของท่านอย่างถูกต้อง

การเดินทางเพื่อทำงานในช่วงฤดูร้อน

 • ถ้าท่านไม่ได้รับการกำหนดสถานที่จ้างงานไว้ล่วงหน้า ผู้อุปถัมภ์ของท่านต้องช่วยท่าน หาสถานท่จี ้างงานทันทีท่ที ่านเดินทางถึงสหรัฐ

ผู้ฝึกงานหรือผู้เข้าอบรม

 • ผู้อุปถัมภ์ต้องสัมภาษณ์ท่านด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางกล้องเว็บแคม
 • ผู้อุปถัมภ์ของท่านต้องให้เอกสารแก่ท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับแผนจัดการ สำหรับผู้เข้าอบรม (DS-7002) ซึ่งรวมถึงรายได้ใดๆ ที่ท่านจะได้รับและการสรุป วัตถุประสงค์ของการอบรมตามโครงการ ท่านต้องได้ทำงานไม่ต่ำกว่า 32 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์
 • ผู้อุปถัมภ์ของท่านต้องให้รายละเอียดแก่ท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ท่านต้องจ่ายและประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการยังชีพใน สหรัฐ
 • ผู้อุปถัมภ์ของท่านต้องทำให้แน่ใจว่าท่านมีการประกันการรักษาพยาบาลถึงแม้ว่าผู้ อุปถัมภ์ไม่จำเป็นต้องจัดหาหรือจ่ายเพื่อความคุ้มครองนี้

ผู้ช่วยงานบ้านและพี่เลี้ยงเด็กที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ

 • ครอบครัวเจ้าภาพต้องช่วยท่านสมัครเรียนและเข้าเรียนในสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาและชำระค่าใช้จ่ายเพ่อื ชั้นเรียนเหล่านี้ เป็นเงินไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ 
 • ท่านไม่จำเป็นต้องทำงานเกิน 10 ชั่วโมงต่อวันหรือ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ผู้ดูแล/ผู้ให้คำปรึกษาของท่านควรมีการติดต่อกับท่านและครอบครัวเจ้าภาพของ ท่านเป็นประจำ

ข้อแนะนำ: ก่อนการเดินทาง ให้ทำสำเนาเอกสารที่สำคัญทั้งหมดไว้สองชุด โดย เฉพาะหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าสหรัฐ ของท่าน สัญญาจ้างงานของท่าน และ เอกสารระบุตัวตนอื่นๆ มอบเอกสารชุดหนึ่งให้คนที่ท่านไว้ใจในประเทศของท่าน เก็บรักษาไว้และนำเอกสารอีกชุดติดตัวไปด้วย

1671635033918.jpg

YOUR NONIMMIGRANT VISA

วีซ่าชั่วคราวของท่าน วีซ่าชั่วคราวเป็นเอกสารของรัฐบาลสหรัฐ ที่อนุญาตให้บุคคลท่เี ดินทางไปสหรัฐ ขอเข้า ประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการทำงาน การศึกษา หรือการ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ท่านต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตสหรัฐ หรือสถาน กงสุลในต่างประเทศ เมื่อท่านได้รับวีซ่าชั่วคราวแล้วท่านสามารถเดินทางไปสหรัฐ และ แสดงเอกสารนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อการอนุญาตให้เข้าประเทศ ถ้าวีซ่าของ ท่านหมดอายุ ท่านจะต้องได้รับวีซ่าใหม่ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าไปสหรัฐ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อท่าน

ได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราบน หนังสือเดินทางของท่านและลงวันที่ท่ที ่านเข้าประเทศ ประเภทของการเข้าเมือง และ ระบุว่า “อยู่ ได้จนถึงวันที่” ท่านต้องเดินทางออกจากสหรัฐ ก่อนถึงวันที่ท่รี ะบุว่า “อยู่ ได้ จนถึงวันท่”ี ในเอกสาร I-94 ของท่านเพื่อรักษาสถานะตามกฎหมาย นอกจากว่าท่านได้ยื่นเรื่องเพ่อื ขอต่อเวลากับหน่วยงานตรวจคนเข้า เมืองและการโอนสัญชาติของสหรัฐ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล I-94 ของท่านได้ที่ https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home.

ข้อแนะนำ: เมื่อท่านเดินทางไปถึงสหรัฐ เก็บรักษาหนังสือเดินทางและเอกสารการ เดินทางอื่นๆ ของท่านไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งท่านสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ถือเป็น เรื่องผิดกฎหมายที่นายจ้างของท่านจะยึดหนังสือเดินทางของท่านไป

การค้ามนุษย์

เหยื่อของการค้ามนุษย์มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและความช่วยเหลือ และอาจได้รับ สวัสดิการสาธารณะบางอย่าง การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการแสวงหาผล ประโยชน์จากการค้าประเวณีของเด็กและผู้ใหญ่ โดยการใช้กำลัง การหลอกลวง หรือการ บังคับ และเก่ยี วกับการบังคับใช้แรงงานของบุคคล ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการแสวงหาผล ประโยชน์เช่นนี้ ซึ่งรวมถึงการค้าแรงงานเถื่อน ผู้จัดหาและผู้ซื้อในการค้าประเวณีจะถูก ดำเนินคดีอาญาภายใต้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลกลางและของรัฐ ผู้ค้า แรงงานและผู้ค้าทางเพศอาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งด้วย ต่อไปนี้เป็นสัญญาณ เตือนที่อาจชี้ให้เห็นว่ามีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น 

การคุกคามและความกลัว

นักค้ามนุษย์และผู้ที่คอยช่วยเหลืออาจใช้การคุกคามและข่มขู่อื่นๆ เพื่อทำให้ท่านหรือผู้อื่น เกิดความกลัวเกินกว่าที่จะพยายามหนีออกไป ตัวอย่างเช่น

 • การทุบตี การทารุณทางร่างกาย หรือการล่วงละเมิดทางเพศ
 • การขู่ว่าจะทุบตี จะทารุณทางร่างกาย หรือจะล่วงละเมิดทางเพศ
 • การกักขังหรือหน่วงเหนี่ยวคนงานไว้ไม่ให้ออกไปจากสถานที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัย
 • การขู่ว่าจะทำร้ายท่านหรือครอบครัวของท่านถ้าท่านพยายามที่จะหนี ร้องเรียนเรื่อง การปฏิบัติมิชอบ รายงานเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ หรือขอความช่วยเหลือ
 • การขู่ว่าท่านจะถูกส่งตัวกลับหรือถูกจับกุมถ้าขอความช่วยเหลือ หรือ ข้อแนะนำ: เมื่อท่านเดินทางไปถึงสหรัฐ เก็บรักษาหนังสือเดินทางและเอกสารการ เดินทางอื่นๆ ของท่านไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งท่านสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ถือเป็น เรื่องผิดกฎหมายที่นายจ้างของท่านจะยึดหนังสือเดินทางของท่านไป
 • การขู่หรือทำอันตรายต่อคนงานอื่นๆ ที่เคยพยายามหลบหนี ร้องเรียน รายงาน เหตุการณ์หรือขอความช่วยเหลือ หรือขู่ว่าใครที่พยายามจะหนีจะถูกตามจนพบและ นำตัวกลับมาอีก

หนี้สิน

นักค้ามนุษย์และผู้ที่คอยช่วยเหลืออาจเรียกร้องให้ท่านใช้แรงงาน ให้บริการหรือกระทำการ ค้าประเวณี (โสเภณี) เพื่อชำระหนี้คืน ในบางครั้งหนี้ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นและบังคับให้รับ สภาพหนี้โดยนักค้ามนุษย์ ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่จะใช้หนี้สินบังคับให้ท่านยังคงใช้ แรงงาน ให้บริการ หรือทำการค้าประเวณีต่อไป หรือเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านลาออกจากงาน นักค้ามนุษย์อาจเปลี่ยนแปลงมูลหนี้ของท่านทำให้เป็นการยากยิ่งขึ้นที่จะจ่ายคืนได้หมด และอาจทำให้ท่านเชื่อว่าท่านจำเป็นต้องอยู่ทำงานให้กับนักค้ามนุษย์จนกว่าหนี้จะหมด

ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงมูลหนี้ รวมถึง

 • การทำให้เป็นหนี้ท่ยี ากหรือเป็นไปไม่ ได้ที่จะจ่ายคืนได้หมดในระยะเวลาที่สมควรและ คิดเป็นสัดส่วนมากเกินกว่าที่ท่านจะหาเงินมาได้
 • การบังคับให้ท่านเป็นหนี้โดยที่ท่านไม่ยินยอมไว้ล่วงหน้าหรือเป็นหนี้มากกว่าที่ได้ ตกลงกันไว้ 
 • การปฏิเสธที่จะรับเงินค่าแรงของท่านเพื่อชำระหนี้
 • การปฏิเสธที่จะระบุว่าท่านต้องทำงานให้กับนักค้ามนุษย์อีกนานเท่าใดเพื่อใช้คืนหนี้
 • การบวกค่าเดินทาง ที่อยู่อาศัย ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้าไปในหนี้โดยที่ท่านไม่ ได้ยินยอมตั้งแต่ต้น และ
 • การบวกค่าใช้จ่าย ค่าปรับ หรือการลงโทษสำหรับการทำผิดกฎ การหารายได้ไม่เพียง พอ หรือการใช้แรงงาน การให้บริการ หรือการค้าประเวณีที่ยังทำได้ไม่พอ

กฎและการควบคุม

นักค้ามนุษย์และผู้ที่คอยช่วยเหลืออาจใช้กฎและการควบคุมที่ทำให้การออกจากงาน การ ร้องเรียน และการขอความช่วยเหลือของท่านหรือผู้อื่นทำได้ยากลำบากขึ้น ตัวอย่างเช่น 

 • ออกกฎไม่ ให้ออกไปจากสถานที่ทำงาน หรือกฎอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับสถานท่ที ่ที ่าน จะไปได้นอกเวลางาน 
 • ออกกฎไม่ให้ท่านเก็บหนังสือเดินทาง วีซ่า สูติบัตร หรือเอกสารแสดงตัวตนอื่นๆ ไว้ กับตัวเอง
 • ปฏิเสธที่จะให้อาหาร การพักผ่อนนอนหลับ หรือการรักษาพยาบาลที่เพียงพอ หรือ
 • กีดกัน จำกัด หรือตรวจสอบการติดต่อกับครอบครัวของท่าน คนงานอื่นๆ ลูกค้า หรือ บุคคลอ่นื นอกสถานที่ทำงาน เช่น เจ้าหน้าท่หี น่วยงานบริการด้านกฎหมายหรือบริการ ทางสังคม

ข้อแนะนำ: เก็บบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับคำวิจารณ์และ/หรือการกระทำที่ ไม่เหมาะสมของนายจ้างของท่าน และเขียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของพยานที่ มี ไว้ด้วย

การหลอกลวงและการโกหก

นักค้ามนุษย์และผู้ที่คอยช่วยเหลืออาจใช้การหลอกลวงและการโกหก ตัวอย่างเช่น

 • ให้สัญญาท่เี ป็นเท็จเกี่ยวกับลักษณะงาน ชั่วโมงทำงาน สภาพการทำงานหรือสภาพ ความเป็นอยู่ หรือค่าจ้าง
 • ให้สัญญาว่าจะได้งานที่ดีแต่แล้วกำหนดให้ท่านทำงานเกินชั่วโมงทำงานไปมาก ทำงานภายใต้สภาวะที่ยากลำบากขึ้น หรือจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าที่ให้สัญญาไว้ หรือ
 • ให้สัญญาว่าจะได้งานที่ดีแต่แล้วให้ท่านทำงานอย่างอื่นที่ใช้แรงงาน ให้บริการ หรือ ค้าประเวณี เรื่องนี้อาจรวมถึงการให้สัญญาว่าจะให้งานเป็นอาจารย์ด้านพยาบาลแล้ว บังคับให้ท่านทำงานเป็นพนักงานในสถานดูแลคนชรา หรือให้สัญญาว่าจะให้งานเป็น พ่เี ลี้ยงเด็กแล้วบังคับให้ท่านต้องทำงานที่เกี่ยวกับระบำเปลื้องผ้าหรือการค้าประเวณี (โสเภณี)
 • บอกท่านว่าท่านไม่มีสิทธิใดๆ
 • บอกท่านว่าจะไม่มีใครเชื่อท่านหรือท่านจะถูกส่งตัวกลับถ้าท่านพยายามจะขอความ ช่วยเหลือ หรือ
 • สอนให้ท่านโกหกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้ค้ามนุษย์

ท่านจะถูกส่งตัวกลับหรือไม่ถ้าท่านรายงานเรื่องการล่วงละเมิด?

มีหลายโครงการท่ปี กป้ องผู้ที่รายงานเรื่องการล่วงละเมิด ท่านไม่ควรต้องกลัวที่จะขอความ ช่วยเหลือแม้ว่าท่านอาจมีความกังวลเรื่องการเข้าเมือง ท่านควรปรึกษากับนักกฎหมายการ อพยพเข้าเมืองที่ไม่ ได้ทำงานให้กับนายจ้างของท่าน

ถ้าท่านเชื่อว่าท่านเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมอื่นที่ร้ายแรง รวมถึงการ ข่มขืนหรือการลวนลามทางเพศ ท่านอาจได้รับสถานะวีซ่าชั่วคราวที่แตกต่างออกไป เช่น “T” (สำหรับเหยื่อการค้ามนุษย์) หรือ “U” (สำหรับเหยื่อการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรม ร้ายแรงอื่นๆ ) หรือมิฉะนั้นอาจได้รับอนุญาตให้ยังอยู่ในสหรัฐ ต่อไปเป็นการชั่วคราว การ แยกชนิดของวีซ่าชั่วคราวเช่นนี้ทำขึ้นมาเพื่อปกป้องเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ผู้คนจำนวนมาก ในสหรัฐ ไม่คุ้นเคยกับสถานะวีซ่าชั่วคราวประเภท T หรือ U ดังนั้นท่านอาจจะต้องบอกให้ คนท่ชี ่วยเหลือท่านทราบ ข้อแนะนำ: เก็บบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับคำวิจารณ์และ/หรือการกระทำที่ ไม่เหมาะสมของนายจ้างของท่าน และเขียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของพยานที่ มี ไว้ด้วย

มีบริการอะไรบ้างให้กับเหยื่อของการค้ามนุษย์?

 • เหยื่อการค้ามนุษย์ในสหรัฐ อาจได้รับสิทธิประโยชน์ บริการ และการผ่อนผันเรื่อง การเข้าเมืองภายใต้โครงการของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ มีองค์กรหลายแห่งที่สามารถ ช่วยท่านให้เข้าถึงบริการเหล่านี้ซึ่งรวมถึงการรักษาพยาบาล การรักษาฟัน การดูแล สุขภาพจิต ท่อี ยู่อาศัย ความช่วยเหลือด้านกฎหมายสำหรับการเข้าเมืองและความช่วย เหลือด้านกฎหมายอื่นๆ ความช่วยเหลือเรื่องการจ้างงาน และสวัสดิการสาธารณะอื่นๆ

ข้อแนะนำ: เป็นความคิดที่ดีที่ท่านจะบันทึกการทำงานตลอดเวลาที่ท่านทำงานอยู่ เป็นลายลักษณ์อักษร นำสมุดมาจดบันทึกวันและชั่วโมงทำงานที่ท่านทำทั้งหมด ค่า จ้างที่ได้รับ วันที่ได้รับค่าจ้าง การหักเงินใดๆ จากค่าจ้างของท่านและเหตุผลของการ หักเงินนั้นๆ

เข้าชมเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อหาข้อมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับ:

(เว็บไซต์เหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ)

 • ขั้นตอนในการขอวีซ่าและวีซ่าสหรัฐ ของท่าน usvisas.state.gov
 • การค้ามนุษย์: www.state.gov/j/tip
 • วีซ่าประเภท J-1 ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน: j1visa.state.gov
 • ความเสมอภาคและสิทธิของท่านท่จี ะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ในการทำ งานเพราะเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ (รวมถึงการตั้งครรภ์) ประเทศที่กำเนิด อายุ (40 ปีหรือมากกว่า) ความพิการหรือข้อมูลทางพันธุกรรม และท่านจะร้องเรียนเรื่องการเลือกปฏิบัติได้ที่: www.eeoc.gov
 • สิทธิของท่านในการทำงานในสถานที่ท่ปี ลอดภัย หรือถ้าท่านคิดว่างานของท่านไม่ ปลอดภัยและต้องการให้มีการตรวจสอบ: www.osha.gov
 • วิธีการที่จะได้รับค่าจ้างที่ค้างจ่ายจากนายจ้างของท่าน: webapps.dol.gov/wow
 • สิทธิของท่านที่จะได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม รวมถึงวิธีการยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ ค่าจ้าง: www.dol.gov/agencies/whd/immigration
 • สิทธิของท่านที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะสถานภาพการเป็นพลเมืองของท่านและ การย่นื เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม: www.justice.gov/crt/filing-charge
 • สิทธิของท่านที่จะเข้าร่วมกับคนงานอื่นๆ เพื่อขอให้ปรับปรุงค่าจ้างหรือสภาพการ ทำงานของท่าน รวมถึงการยื่นข้อกล่าวหา: www.nlrb.gov
 • สิทธิ ภาระผูกพัน และข้อยกเว้นในการประกันสุขภาพของท่าน: localhelp.healthcare.gov

 

 

 

เอกสารนี้จัดทำขึ้นตามมาตรา 202 ของกฎหมาย William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act ฉบับปี 2008 รัฐบัญญัติ 110-457