Rights and Protections for Temporary Workers - Serbian

 

.

Wilberforce Collage Image.png

Please call the National Human Trafficking Hotline at 1-888-373-7888 or visit humantraffickinghotline.org if you feel unsafe or are being mistreated.

Medical-Worker-Banner_10052022

ZNAJTE SVOJA PRAVA

Uvereni smo da će vaš boravak u Sjedinjenim Državama opravdati vaša očekivanja. Međutim, ukoliko se desi nešto loše, imate svoja prava i možete dobiti pomoć.

Imate pravo da:

 • Budete adekvatno plaćeni
 • Da ne budete diskriminisani
 • Da vas niko seksualno ne zlostavlja ili seksualno ekspoloatiše
 • Da imate zdravstveno ispravno i bezbedno radno mesto
 • Da tražite pomoć od sindikata i grupa koje se bave pitanjima doseljenika i radnim pravima
 • Da napustite posao na kom vas maltretiraju

UKOLIKO STE LOŠE TRETIRANI, KONTAKTIRAJTE NACIONALNI HOTLAJN BROJ ZA TRGOVINU LJUDIMA 1-888-373-7888 (UNUTAR SAD), TEKST “HELP” NA BROJ 233733 (UNUTAR SAD.) ILI POŠALJITE EMAIL NHTRC@POLARISPROJECT.ORG.

OBUČENI SPECIJALISTI SU UVEK SPREMNI DA PRUŽE POMOĆ NA VIŠE OD 200 JEZIKA. NE MORATE DA DATE SVOJE IME ILI DA SE IDENTIFIKUJETE. DA SAZNATE VIŠE, POSETITE: WWW.HUMANTRAFFICKINGHOTLINE.ORG.

Ukoliko ste u neposrednoj opasnosti zovite policiju na broj 911 (unutar SAD). Recite im da ste u opasnosti, dajte svoj telefonski broj i lokaciju sa koje zovete. Tražite prevodioca ukoliko ne govorite engleski. Kada policija stigne, pokažite im ovu brošuru i kažite kakvom ste maltretiranju bili izloženi.

Ukoliko ste dobili A-3, G-5, H, J, NATO-7, ili B-1neuseljeničku vizu za zaposlene kao pomoć u domaćinstvu, trebalo bi da ste dobili ovu brošuru tokom razgovora za vizu. Konzularni službenik mora da pre izdavanja vize potvrdi da ste primili, pročitali i razumeli sadržinu brošure. Ukoliko to nije bio slučaj, konzularni službenik mora da uruči brošuru i sa vama da razgovara o njoj. Pored toga konzularni službenik treba da odgovori na bilo koje pitanje sadržano u brošuri.

VAŠA PRAVA BEZ OBZIRA NA VIZNI STATUS

Ukoliko verujete da su vaša prava povređena, izvestite o tome vladinu agenciju, sindikat, nevladinu organizaciju ili neku drugu organizaciju koje može da vam pomogne. Ukoliko ne govorite engleski tražite prevodioca.

1. Vaše pravo da budete adekvatno plaćeni 

 • Imate pravo da budete plaćeni za sav rad koji obavljate.
 • Imate pravo da, za većinu poslova, dobijete najmanje federalno zakonski minimalnu zaradu. Da saznate sadašnju minimalnu federalnu zaradu pogledajte na www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage.
 • Možete biti kvalifikovani da dobijete i više od federalno zagarantovane minimalne zarade ukoliko:
  • Radite u federalnoj državi, gradu ili okrugu koji imaju više minimalne zarade.
  • Vaš ugovor o zapošljavanju/viza program predviđaju viši iznos zarade.
 • Možete imati pravo na nadoknadu za prekovremeni rad jedan i po put iznad satnice za rad preko 40 sati nedeljno. Na primer: ukoliko je vaša redovna nadnica $10 na sat, od vašeg poslodavca se može zahtevati da vam plati $15 za svaki sat koji radite preko 40 sati nedeljno.
 • Ukoliko vaš poslodavac uzima deo vaše plate to se naziva odbitak. Vaš poslodavac mora jasno da obrazloži svaki odbitak od vaše plate.
 • Umanjenja mogu biti nezakonita, ukoliko je, nakon odbitaka, vaša nadnica manja od zakonski propisane. Poslodavac obično ne može računati odbitke za uniformu, bezbednosnu opremu, potreban alat, materijal, mašine ili naknadu za zapošljavanje. Za neke kategorije viza, obavezno je besplatno stanovanje.
 • Zakonski dozvoljena umanjenja uključuju ona koja ste izabrali, kao što je zdravstveno osiguranje, sindikalna članarina, avans zarade, kao i umanjenja koja poslodavac mora da napravi po nalogu suda za izdržavanje deteta, alimentacije, ili bankrotstva. Sem u malom broju izuzetaka nosioci neuseljeničkih viza moraju da plaćaju federalne i državne poreze, kao i takse za zaposlene. Vi i vaš poslodavac možete da se dogovorite da vam se porez na dohodak direktno odbija od plate. Vaš poslodavac će, generalno, oduzeti direktno od vaše plate porez na dohodak, uključujući i poreze za socijalno i medicinsko osiguranje, tzv. soušal sekjuriti i mediker.

Napomena: Ponesite ovu brošuru u SAD za buduće korišćenje.

Field-Worker-Banner_10052022

Napomena: U zavisnosti od dužine vašeg boravka, može se od vas zahtevati da dok ste u SAD imate zdravstveno osiguranje. Možete takođe biti kvalifikovani za dobijanje finansijske pomoći kako biste smanjili troškove zdravstvenog osiguranja.

2. Vaše pravo da ne budete diskriminisani

 • Nezakonito je da vas poslodavac tretira različito ili loše na poslu zbog vašeg starosnog doba (ukoliko ste stariji od 40 godin), vašeg pola, nacionalnog porekla, boje vaše kože, vere, genetskih podataka (uključujući i porodičnu anamnezu) ili hendikepiranosti.
 • Vaš poslodavac ne može da vas tretira različito zato što ste žena, ili ste trudnica, dojite ili možete ostati u drugom stanju.

3. Vaša prava da ne budete seksualno zlostavljani ili seksualno eksploatisani

 • Nezakonito je da vas poslodavac seksualno maltretira. Vaš poslodavac ne sme da daje bilo kakve seksualno uvredljive ili komentare bazirane na polu.
 • Nezakonito je da vas poslodavac seksualno eksploatiše, što uključuje: 
  • Zahteve da obavite bilo kakav seksualni čin; 
  • Dodire na seksualan način;
  • Primoravanje na bilo kakav seksualni čin iznudjivanjem ili prevarom.

Napomena: Pre polaska u SAD tražite savet od organizacija migrantskih ili bivših migrantskih radnika. Oni vam mogu dati imena i brojeve osoba ili organizacija koje možete da kontaktirate u slučaju problema ili pitanja dok ste u SAD.

Kitchen-Worker-Banner_10052022

4. Vaše pravo na zdravstveno ispravno i bezbedno radno mesto

Kao radnik u Sjedinjenim Državama imate pravo na bezbedne, zdrave uslove rada uključujući i:

 • Medicinsku pomoć: Imate pravo da poslodavcu prijavite povrede i bolesti vezane za rad. Ukoliko ste povređeni ili ste se razboleli na poslu možete da tražite medicinsku pomoć. U najvećem broju slučajeva vaš poslodavac u slučaju povreda ili bolesti vezanih za rad treba da obezbedi besplatnu medicinsku pomoć kao i nadoknadu za deo izgubljene zarade. Možda će biti potrebno da u saveznoj državi u kojoj radite, popunite formular za nadoknadu.
 • Zaštitna oprema: Ukoliko radite sa pesticidima ili opasnim hemikalijama, vaš poslodavac mora da obezbedi zaštitnu opremu za taj posao (kao što su respiratori ili rukavice).
 • Obuka: Imate pravo na informaciju i obuku o opasnim materijalima, metodima za sprečavanje povreda, kao i o bezbednosnim i zdravstvenim standardima koji se odnose na vaše radno mesto. Obuka mora biti na jeziku i rečniku koji možete da razumete.
 • Smeštaj: Ukoliko vaš poslodavac obezbeđuje smeštaj, on mora da bude čist i bezbedan. Mora vam biti dozvoljeno da napuštate mesto smeštaja tokom slobodnog vremena.
 • Sanitarne prostorije: Sanitarne prostorije moraju biti čiste i dostupne. Vaš poslodavac mora da vam obezbedi pristup sanitarnim prostorijama kada je to potrebno.
 • Pijaća voda: Imate pravo da dobijate čistu pijaću vodu.
 • Sapun i čista voda: Imate pravo da perete ruke po potrebi koristeći sapun i vodu, posebno nakon rada sa pesticidima/hemikalijama, uključujući voće i povrće koje je tretirano pesticidima/ hemikalijama.

Construction-Worker-Banner_10052022

 • Hitni medicinski slučajevi: Vaši troškovi mogu biti plaćeni, zbog čega morate obavestiti svog poslodavca o povredi ili bolesti što pre, tako da bi poslodavac mogao da popuni neophodne formulare. Kada ste kod lekara, na klinici ili u bolnici tražite kopije formulara o vašoj povredi ili bolesti.

Ukoliko ste u kontaktu sa pesticidima ili opasnim hemikalijama:

 • Imate pravo da budete informisani o hemikalijama sa kojima radite, a vaš poslodavac mora da vam obezbedi plaćenu obuku o hemikalijama koje se koriste na radnom mestu.
 • Vaš poslodavac mora da vas informiše gde su i kada primenjeni pesticidi i kada je bezbedno da se ponovo uđe u tretirano područje kako bi se izbeglo nenamerno izlaganje. Nemojte biti u području gde se primenjuju pesticidi.

5. Vaše pravo da tražite pomoć od sindikata, useljeničkih i organizacija za prava radnika.

 • Uz mali broj izuzetaka, imate pravo da zajedno sa svojim kolegama na poslu tražite od poslodavca da vam poveća zaradu ili poboljša radne uslove. Većina radnika takođe ima pravo da formira, da se pridruži i da podržava sindikat na svom radnom mestu.
 • Kada ne radite možete prisustvovati javnim govorima, protestima i demonstracijama koje podržavaju veće zarade ili bolje uslove rada.
 • Ova prava imate bez obzira na imigrantski status. Vaš poslodavac ne može preduzeti akcije zato što ostvarujete svoja prava.

6. Vaše pravo da napustite radno mesto na kom vas zlostavljaju

 • Najvažnija stvar kada ste zlostavljani jeste da tražite zaštitu. Ne morate ostati na radnom mestu ukoliko vas poslodavac zlostavlja.
 • Iako vaš vizni status više neće važiti ukoliko napustite poslodavca, možda ćete moći da promenite svoj vizni status ili poslodavca, a da biste to ostvarili, možda će biti potrebno da napustite SAD. Medjutim, čak i kada vaš vizni status više nije validan, zbog napuštanja poslodavca koji vas je zlostavljao, pomoć je dostupna.

Napomena: Pravni saveti koji stižu od vašeg poslodavca, ugovarača ili posrednika za zapošljavanje mogu biti na vašu štetu. Tražite savet nekog nezavisnog advokata.

 • Možete da uložite formalni prigovor ili podnesete tužbu protiv svog poslodavca dok radite ili nakon što ga napustitite. Ukoliko vaš poslodavac preduzme akcije (ili se sveti) za to što radite, on krši zakon.

DODATNA PRAVA BAZIRANA NA VAŠEM NE-USELJENIČKOM STATUSU

A-3, G-5, NATO-7, i B-1 zaposleni kao pomoć u domaćinstvu

 • Vaš poslodavac vam mora dostaviti ugovor o zapošljavanju koji je u skladu sa američkim zakonima.
 • Ugovor mora da naznači satnicu koja se plaća zaposlenom u domaćinstvu. Satnica mora biti veća od minimalne nadnice po federalnom, državnom ili lokalnom zakonu.
 • Poslodavci moraju da vam daju ugovor na jeziku koji razumete. Budite sigurni da razumete uslove ugovora i nemojte potpisivati dokument ako ne znate njegovo značenje.

Dodatni zahtevi za A-3, G-5, i NATO-7 zaposlene kao pomoć u domaćinstvu

Kao minimum, ugovor mora da uključi sledeće odredbe:

 • Saglasnost poslodavca da će se pridržavati svih zakona u SAD;
 • Informaciju o učestalosti i obliku plaćanja za radne obaveze, nedeljni broj radnih sati, praznike, bolovanja, odmor, kao i
 • Saglasnost poslodavca da neće zadržati vaš pasoš, ugovor o zaposlenju ili bilo koju ličnu imovinu.

H-2A Viza za privremeno zaposlene u poljoprivrednoj delatnosti 

 • Nikada ne treba da plaćate nadoknadu za posredovanje prilikom zapošljavanja.
 • Morate da primite pismeni ugovor o radu na jeziku koji razumete. Ugovor mora da sadrži detaljne informacije o zaradi, trajanju radnog odnosa, satima, beneficijama (uključujući transport, smeštaj, ishranu ili mesta za kuvanje), kao i bilo kakvim odbicima od vaše plate.
 • Imate pravo da budete adekvatno plaćeni, čak i kada ste plaćeni po učinku.
 • Vaš poslodavac mora da vam ili obezbedi prevoz do radnog mesta ili da vam nadoknadi realne redovne troškove prevoza. Ove troškove poslodavac može nadoknaditi dnevno ili po isteku vremena koje pokriva polovinu vašeg ugovora. Po okončanju ugovora poslodavac je dužan da vam ili obezbedi prevoz ili pokrije redovne troškove prevoza od radnog mesta do mesta stanovanja u SAD. Od poslodavca se može zahtevati da pokrije troškove vezane za vizu i prevoz do radnog mesta već tokom prve radne nedelje, ukoliko je vaša zarada umanjena za osnovne troškove manja od minimalne zarade u SAD. Ukoliko vam poslodavac obezbeđuje smeštaj, on je dužan i da vam obezbedi prevoz do radnog mesta bez ikakve nadoknade.
 • Izuzeti ste od plaćanja poreza za socijalno i medicinsko osiguranje (soušal sekjuriti i medikear) na prihode dobijene na osnovu H-2A vize.
 • Generalno, poslodavac mora da vam ponudi posao sa brojem radnih sati od najmanje ¾ radnih sati predviđenih u ugovoru. 

H-2B Viza za privremeno zaposlene u nepoljoprivrednim delatnostima

 • Ne treba nikada da platite nadoknadu za posredovanje u zapošljavanju.
 • Morate da dobijete radni nalog u pisanoj formi na jeziku koji razumete. On mora da sadrži detaljne informacije o zaradi, trajanju posla, radnim satima, beneficijama (uključujući transport, smeštaj, ishranu ili prostor za pripremanje hrane), kao i bilo koje odbitke od plate.
 • Generalno, vaš poslodavac mora da vam ponudi posao sa brojem radnih sati od najmanje ¾ ukupnog broja radnih sati za svaki period od 12 nedelja.
 • Imate pravo da budete adekvatno plaćeni čak i kada radite po učinku.
 • Vaš poslodavac je dužan da vam nadoknadi transport i redovne troškove nastale na službenom putu u inostranstvu najkasnije do isteka polovine ugovora. Uz to, vaš poslodavac je dužan da plati transport do mesta boravišta u SAD i redovne troškove puta, u slučaju prekida ugovora iz bilo kog razloga pre isteka ugovora. Od poslodavca se može zahtevati da pokrije troškove vezane za vizu i prevoz do radnog mesta već tokom prve radne nedelje, ukoliko je vaša zarada umanjena za osnovne troškove manja od minimalne zarade u SAD.

J-1 Viza za program razmene

 • Na vašem odobrenom formularu DS-2019 označeni su datumi početka i kraja programa, kategorija razmene, ime vašeg sponzora, kao i ime mesta gde će se obavljati vaš program razmene.

Horticulturalist-Banner_10052022

Napomena: vaš poslodavac mora da vas plaća na vreme. Uobičajena praksa u SAD je da zaposleni budu plaćeni svake dve nedelje.

 • Vaš sponzor mora precizno da objasni sve troškove, uslove i ograničenja vašeg programa razmene.

Putovanje na rad tokom leta

 • Ukoliko nemate unapred obezbeđen posao, vaš sponzor mora da vam pomogne da nadjete zaposlenje po dolasku u SAD. 

Stažista ili osoba na obuci

 • Vaš sponzor mora da obavi intervju sa vama lično telefonom ili preko veb kamere.
 • Vaš sponzor mora da vam dostavi plan za stažiranje ili obuku (DS-7002) koji obuhvata pisanu izjavu o bilo kom prihodu koji ćete primati, kao i sadržaj ciljeva obuke u programu. Morate dobiti najmanje 32 sata rada nedeljno.
 • Sponzor mora da vam u pismenoj formi dostavi izjavu o troškovima i nadoknadama koje ćete morati da platite kao i procenu troškova života u SAD.
 • Sponzor mora da bude siguran da imate zdravstveno osiguranje, mada sponzor ne mora da ga obezbedi ili plati za njega. 

Dadilje:

 • Vaša porodica domaćin mora da vam pomogne da se upišete i pohađate kurseve na višoj obrazovnoj instituciji i plati do $500 za troškove tih kurseva.
 • Od vas se ne može tražiti da radite više od 10 sati dnevno ili više od 45 sati nedeljno.
 • Vaš savetnik će redovno održavati kontakt sa vama i vašom porodicom domaćinom.

Napomena: Pre nego krenete na put napravite dve kopije svih važnih dokumenata, posebno pasoša i SAD vize, ugovora o zaposlenju, kao i ostalih ličnih dokumenata. Dajte jedan set kopija nekome u koga imate poverenja u vašoj zemlji, a drugi ponesite sa sobom.

1671635033918.jpg

VAŠA NEUSELJENIČKA VIZA

Neuseljenička viza je dokument koji izdaje vlada SAD, a kojim se pojedincima dozvoljava da traže ulazak u SAD iz različitih razloga, uključujući rad, studiranje, ili učestvovanje u programu kulturne razmene. Zahtev za vizu morate podneti u ambasadi SAD ili konzulatu. Nakon što vam se odobri neuseljenička viza, možete da putujete u SAD i pokažete je imigracionom službeniku na granici. Ukoliko vam viza istekne, morate dobiti novu vizu pre ponovnog ulaska u SAD.

Ukoliko vam imigracioni službenik odobri ulazak u SAD, staviće pečat u vaš pasoš i označiće datum ulaska, kategoriju ulaska i dozvoljeni period boravka. Morate da napustite SAD pre isteka vize osim ako ne podnesete zahtev Službi za imigraciju za produženje statusa. Možete da proverite status svog I-94 na https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home.

Naznaka: Kada stignete u SAD držite pasoš i druga putna dokumenta na sigurnom mestu gde im možete pristupiti u svakom trenutku. Vaš poslodavac zakonski nema prava da uzme vaš pasoš.

TRGOVINA LJUDIMA

Žrtve trgovine ljudima imaju pravo na zaštitu i usluge, a mogu se kvalifikovati i za neke javne beneficije. Trgovina ljudima je krivično delo koje uključuje eksploataciju dece i odraslih za komercijalni seks korišćenjem prinude, prevare ili iznuđivanja, ili bilo kog pojedinca za prinudni rad. Počinioci ovakve eksploatacije, što može da uključuje i osobe koje se bave trgovinom ljudima, podvodače i kupce komercijalnog seksa, mogu biti krivično gonjeni po federalnom i zakonima federalnih država za trgovinu ljudima. Osobe koje trguju radnom snagom i i seksom mogu biti krivično gonjeni a mogu biti i privatno tuženi. Slede neki upozoravajući znaci koji ukazuju na trgovinu ljudima.

Pretnje i strah

Osobe koje se bave trgovinom ljudima i oni koji im pomažu mogu da koriste pretnje i druge oblike zastrašivanja da učine da se vi ili drugi osećaju suviše uplašeni da pokušaju da pobegnu. Na primer:

 • Premlaćivanje, fizičko zlostavljanje, ili seksulano iskorišćavanje;
 • Pretnja premlaćivanjem, fizičkim ili seksualnim zlostavljanjem;
 • Zaključavanje ili sprečavanje zaposlenih da napuste radno mesto ili prostor za smeštaj;
 • Pretnje nanošenja povreda vama ili vašoj porodici ako pokušate da pobegnete, žalite se na loš tretman, prijavite situaciju vlastima ili tražite pomoć;
 • Pretnje da možete biti deportovani ili uhapšeni ukoliko tražite pomoć; ili
 • Pretnje nanošenja povreda drugim radnicima koji su pokušali da pobegnu, da se žale, prijave situaciju ili traže pomoć, ili pretnje da će svako ko pokuša da pobegne biti pronađen i vraćen.

Dug

Osobe koje se bave trgovinom ljudima i oni koji im pomažu mogu da traže da obavljate rad, dajete usluge ili se bavite komercijalnim seksom (prostitucijom) kako biste vratili dug. U nekim slučajevim taj dug je kreiran i nametnut sa njihove strane. Protivzakonito je koristiti dug da bi vas primorali da nastavite da radite, dajete usluge, bavite se komercijalnim seksom, ili da bi vas sprečili da odete. Oni mogu da manipulišu vašim dugom tako da ga učine težim za isplatu, zbog čega možete pomisliti da morate ostati u njihovoj službi sve dok ne isplatite dug. Primeri manipulacije dugom uključuju:

 • Nametanje duga koji je teško ili nemoguće otplatiti u razumnom vremenu i koji je neproporcionalan onome što ćete zaraditi; Nametanje duga na koji niste pristali unapred, ili je veći od dogovorenog duga;
 • Odbijanje da se deo vaše zarade koristi za otplatu duga;
 • Odbijanje da se odredi koliko ćete dugo morati da radite za njih da biste otplatili dug; 
 • Povećanje plaćanja za transport, stanovanje, hranu i nameti na dug na koje niste pristali unapred; i
 • Povećanje dažbina, kazni ili penala za kršenje pravila, nedovoljne zarade, ili nedovoljno obavljenog posla, usluga ili komercijalnog seksa.

Nametnuta pravila i kontrola

Osobe koje se bave trgovinom ljudima i oni koji im pomažu mogu da nameću pravila i kontrolu da bi vama i drugima otežali da pobegnete, da se žalite ili tražite pomoć. Na primer: 

 • Pravila protiv napuštanja radnog mesta ili striktna pravila o tome gde možete da idete kada niste na radnom mestu; 
 • Pravila koja zabranjuju da držite svoj pasoš, vizu, krštenicu, ili druga lična dokumenta; 
 • Neadekvatna ishrana, spavanje ili medicinska pomoć; ili
 • Sprečavanje, ograničavanje, ili praćenje komunikacija sa porodicom, drugim radnicima, mušterijama, ili drugim osobama van radnog mesta, kao što su pravnici ili socijalni radnici.

Napomena: Vodite detaljne zabeleške o bilo kom neumesnom komentaru i/ili postupku koji vaš poslodavac čini prema vama i zapišite imena i brojeve telefona potencijalnih svedoka.

Prevare i laži

Osobe koje se bave trgovinom ljudima i oni koji im pomažu obično se služe prevarama i lažima. Na primer:

 • Lažna obećanja o vrsti posla, radnom vremenu, radnim i životnim uslovima ili plati;
 • Obećavanje dobrog posla a potom zahtev da radite znatno duže, pod težim uslovima, ili za manju platu od obećane; ili
 • Obećavanje dobrog posla a potom dodeljivanje druge vrste posla, traženje određenih usluga ili komercijalnog seksa; ovo može da uključi obećanje posla medicinskog profesora, a potom primoravanje da se radi kao deo tima u staračkom domu, ili posla dadilje a potom primoravanje da se radi kao egzotična igračica ili angažovanje za komercijalni seks (prostitucija).
 • Uveravanje da nemate nikakva prava;
 • Uveravanje da vam niko neće verovati ili da ćete biti deportovani ukoliko zatražite pomoć; ili
 • Navođenje da lažete o identitetu osoba koje se bave trgovinom ljudima.

Da li ćete biti deportovani ukoliko prijavite zloupotrebu?

Postoje programi koji štite ljude koji prijave zlostavljanje. Ne treba da se plašite da tražite pomoć čak iako ste zabrinuti zbog vašeg imigracionog statusa. Konsultujte se sa imigracionim advokatom koji ne radi za vašeg poslodavca.

Ukoliko verujete da ste žrtva trgovine ljudima ili nekog drugog ozbiljnog krivičnog dela, uključujući silovanje ili seksualni napad, možete se kvalifikovati za neki od neuseljeničkih statusa , poput “T” (žrtve trgovine ljudima) ili “U” (žrtve trgovine ili drugih teških krivičnih dela) ili vam se može odobriti privremeni ostanak u SAD. Ove neuseljeničke kategorije su stvorene radi zaštite žrtava. Mnogi ljudi u SAD nisu upoznati sa ovim neuseljeničkim kategorijama viza( T ili U) i možda ćete o njima morati da informišete ljude koji vam pomažu.

Koje su usluge dostupne u SAD za žrtve trgovine ljudima?

 • Žrtve trgovine ljudima u SAD se mogu kvalifikovati za dobijanje beneficija, usluga i imigracionih olakšica na osnovu federalnih ili državnih programa. Mnoge organizacije mogu da vam pomognu u vezi ovih usluga, koje uključuju medicinsku/zubnu negu, mentalnu negu, smeštaj, pravnu pomoć za imigraciona pitanja, i druga pravna pitanja, pomoć u zapošljavanju i javne beneficije.

Napomena: Dobro je voditi pisane beleške o svom vremenu provedenom na poslu. Uzmite svesku i zapišite sve dane i sate koje ste radili, koliko ste bili plaćeni, dan kada ste primili platu, bilo koja umanjenja od plate i razloge za umanjenja.

file

POSETITE OVE WEB STRANICE ZA VIŠE INFORMACIJA O:

(Sledeće stranice su na engleskom jeziku.)

 • Podnošenje zahteva za vizu i vaša SAD viza: usvisas.state.gov.
 • Trgovina ljudima: www.state.gov/j/tip.
 • Viza J-1 visa za program razmene: j1visa.state.gov.
 • Jednakost, i vaša prava da ne budete diskriminisani na poslu zbog rase, boje kože, vere, pola (uključujući i trudnoću), nacionalnog porekla, starosnog doba (40 godina ili stariji) hendikepiranosti ili genetskih informacija, kao i za podnošenje prijave o diskriminaciji: www.eeoc.gov.
 • Vaša prava na bezbedno radno mesto ili ako smatrate da vaš posao nije bezbedan i želite inspekciju: www.osha.gov.
 • Kako dobiti nenaplaćenu zaradu od poslodavca: webapps.dol.gov/wow.
 • Vaše pravo da budete adekvatno plaćeni, uključujući kako podneti prigovor o zaradi: www.dol.gov/agencies/whd/immigration.
 • Vaše pravo da ne budete izloženi diskriminaciji zbog vašeg državljanstva ili da podnesete prigovor o diskriminaciji: www.justice.gov/crt/filing-charge.
 • Vaše pravo da se udružite sa drugim zaposlenima radi povećanja zarada ili poboljšanja uslova rada, uključujući ulaganje prigovora: www.nlrb.gov.
 • Vaša prava, obaveze i izuzeci za zdravstveno osiguranje: localhelp.healthcare.gov.

 

 

 

 

Ova brošura je napravljena na osnovu Odeljka 202 Javnog zakona pod imenom Vilijam Vilberfors 110-457 za zaštitu žrtava trgovine ljudima (William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2008, Public Law 110-457).