Adoption Statistics

Use the options below to filter your results
Total Adoptions
Use the options below to filter your results
Total Adoptions
Filter Your Results By:
Top 5 Adopting Countries and States
2012
 1. China
 2. Ethiopia
 3. Russia
 4. South Korea
 5. Ukraine
 1. Texas
 2. California
 3. New York
 4. Florida
 5. Illinois
2011
 1. China
 2. Ethiopia
 3. Russia
 4. South Korea
 5. Ukraine
 1. California
 2. Texas
 3. New York
 4. Illinois
 5. Florida
2010
 1. China
 2. Ethiopia
 3. Russia
 4. South Korea
 5. Ukraine
 1. California
 2. New York
 3. Texas
 4. Illinois
 5. Michigan
2009
 1. China
 2. Ethiopia
 3. Russia
 4. South Korea
 5. Guatemala
 1. California
 2. New York
 3. Texas
 4. Illinois
 5. Florida
2008
 1. Guatemala
 2. China
 3. Russia
 4. Ethiopia
 5. South Korea
 1. California
 2. New York
 3. Illinois
 4. Florida
 5. Texas
Use the options below to filter your results